RETURY.com Platforma handlowa B2B
pl en de

1 Postanowienia Ogólne

 1. Domena WWW.retury.com i poddomeny tej domeny są serwisami internetowymi, których właścicielem jest NEXUSS S.C. z siedzibą w Jedlinie Zdrój przy ul. Kłodzka 29 A w Polsce
 2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszych serwisów internetowych tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisów w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

§2Odpowiedzialność Właściciela

 1. Właściciel nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszymi serwisami internetowymi za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn.
 2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Właściciela, wiadomości, iż w serwisach znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich,
 4. Właściciel podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na pytania nie związane z serwisem.
 6. erwisy internetowe retury.com nie są zarejestrowanymi tytułami prasowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
 7. Właściciel nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszych serwisów,
 8. korzystania z nich lub przeglądania stron bądź z pobrania z tych witryn jakichkolwiek materiałów.

§3 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszych serwisów.
 2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszych serwisach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Korzystanie z serwisów podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie retury.com oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciw NEXUSS S.C., a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę

§ 4 Rejestracja i zamówienie bazy danych

 1. Klient rejestruje się w retury.com poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego. Wraz z rejestracją klient akceptuje specyficzne warunki zamówienia oraz Ogólne warunki umów. Rejestracja członka i zezwolenie na korzystanie z platformy następuje po otrzymaniu odpowiedniej opłaty.
 2. Roszczenie o zawarcie zlecenia jest wykluczone. Retury.com zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia zlecenia dostępu bez podania przyczyn lub jego odwołania, w szczególności z powodu
  • podania fałszywych danych przy rejestracji;
  • wątpliwości co do umocowania i prawnego istnienia klienta, jak i używania platformy w związku z działalnością gospodarczą, jeżeli wątpliwości te nie zostaną niezwłocznie wyjaśnione na koszt klienta poprzez przedstawienie stosownych dokumentów;
  • wątpliwości lub podejrzenia co do wiarygodności oraz wypłacalności klienta;
  • podejrzenie o nieuczciwe prowadzenie interesów na platformie retury.com lub działalność konkurencyjną wobec portalu Retury.com;
  • naruszenia zasad użytkowania lub Ogólnych warunków Retury.com.
 3. Jeżeli klient jest osobą fizyczną, wówczas musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Firma/Osoba fizyczna chcąca zakupić dostęp do bazy danych zapewnia, że wszystkie podane przez nią dane podczas rejestracji są pełne i prawdziwe.
 5. Nie jest możliwe roszczenie o dostęp do bazy danych, ponieważ retury.com może wykluczyć klienta podczas rejestracji i w każdej chwili trwania abonamentu na przykład ze względów bezpieczeństwa i bez podania przyczyny.

§ 5  Prawa Autorskie

 1. Zarówno układy treści zawarte w serwisach internetowych retury.com, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 2. Zawartość niniejszych serwisów może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszych serwisów w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Właściciela i na warunkach określonych przez administratora. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisów, należy się kontaktować pod adresem serwis@retury.com
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisach retury.com w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego

§ 6 Adres e mail, strona WWW

 1. W polach gdzie podaje się dane teleadresowe oraz nazwę firmy zabronione jest wprowadzanie niewłaściwych informacji lub tekstów reklamowych niezgodnych z danym polem. W polu opis, słowa kluczowe,  logo firmy, nazwa firmy oraz opublikowane zdjęcia zabronione jest umieszczanie adresu WWW oraz e-mail.
 2. Redakcja serwisu może usunąć takie ogłoszenie bez podania przyczyn.
 3. Zabronione jest również wprowadzanie treści erotycznych w naszym portalu firm o podobnej branży oraz linków do stron.