RETURY.com Platforma handlowa B2B
pl en de

       § 1.DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1. Karta płatnicza – karta w rozumieniu art. 2 pkt. 15a Ustawy z dnia 19   sierpnia 2011 r. o usługach     płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.) umożliwiająca dokonywanie płatności internetowych procesowanych przez  Operatorów Płatności.

2. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna  oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy  szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

3. Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są dane Klienta oraz  informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Internetowego.

4. Okres Rozliczeniowy - ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu  miesięcznym rozumianym jako 28 kolejnych dni (nie miesiąc kalendarzowy), za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Usług  powtarzalnych.

5. Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający  dokonywanie płatności elektronicznych:

6. Płatność Cykliczna – sposób dokonania przez Klienta zapłaty za Usługi, polegający na automatycznym (bez udziału Klienta) pobraniu z Karty płatniczej Klienta kwoty należności Sprzedawcy za Usługę.

7. Regulamin – niniejszy dokument.

8. Regulamin Serwisu Internetowego – dokument określający zasady  nabywania Usług w Sklepie Internetowym oraz warunki Umowy, dostępny w Sklepie Internetowym.

9. Serwis Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach  określonych w Regulaminie Serwisu Internetowego, platforma on-line, na  której Sprzedawca prowadzi działania informacyjne i marketingowe, o  charakterze otwartym, dostępna w domenie www.retury.com .

10. Sprzedawca – Magda Ziemianin Nest, prowadzący działalność  gospodarczą pod firmą NEST, adres: ul. Poznańska 5/2, 58-330 Jedlina Zdrój, NIP: 9680733768, tel. +48 783 967 448.

11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której  przedmiotem jest świadczenie Usług.

12. Usługi – usługa dostępu do pełnej treści ofert oraz oferentów  zarejestrowanych w serwisie internetowym

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania płatności w formie  automatycznego pobrania należności z rachunku Klienta, za Usługi powtarzalne nabyte w Sklepie Internetowym.

2. Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych przez Klienta następuje w  trakcie procedury nabywania Usług powtarzalnych.

3. Dokonując zakupu Usługi powtarzalnych i akceptując Regulamin Klient   wyraża zgodę na dokonywanie Płatności cyklicznych.

§ 3. REJESTRACJA KARTY PŁATNICZEJ

1. Dla skorzystania przez Klienta z Płatności cyklicznych, niezbędne jest  posiadanie przez Klienta Karty płatniczej i/lub konta bankowego lub innej  formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).

2. Po wyborze metody płatności Klient zobowiązany jest podać niezbędne  dane wymagane przez Operatora Płatności, takie jak: numer Karty płatniczej, datę ważności Karty płatniczej, kod CVV/CVC, numer konta bankowego (rejestracja metody płatności).

3. Klient dokonując akceptacji Regulaminu Serwisu Internetowego oraz  postanowień niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na rejestrację danych  wskazanych w trakcie procesu płatności, o których mowa w ust. 2 powyżej.

4. Transakcje płatnicze dokonywane w Sklepie Internetowym z   wykorzystaniem zarejestrowanej metody płatności obsługiwane są przez Operatorów Płatności świadczących usługi płatnicze w ramach działania   Serwisu Internetowego.

5. Prawidłowa rejestracja metody płatności skutkuje zapisaniem podanych  danych przez Operatora Płatności i umożliwia Operatorowi Płatności cykliczne obciążanie rachunku Klienta.

6. Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych  zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności, a w przypadku  ich zmiany w celu skorzystania z Usługi zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.

7. Klient ma możliwość samodzielnego zarządzania zarejestrowanymi   metodami płatności, tzn. może rejestrować nowe oraz usuwać już dodane.

8. Korzystanie z Płatności cyklicznych jest dobrowolne. Rezygnacja z  płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. W celu rezygnacji z Płatności cyklicznych, Klient wprowadza odpowiednią zmianę  na swoim Koncie w Serwisie Internetowym. Rezygnacja wywołuje skutek  od momentu dokonania przez Klienta zmiany na Koncie, w sposób  określony w zdaniu poprzedzającym.

9. Rezygnacja z Płatności cyklicznej nie oznacza wygaśnięcia lub  wypowiedzenia Umowy. Wszelkie należności za Usługi są nadal naliczane.

10. Niezwłocznie po pobraniu płatności z rachunku Klienta, Klient jest   informowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail/sms.

11. Skorzystanie z usługi Płatności cyklicznej nie wiąże się z otwarciem   rachunku bankowego ani rachunku płatniczego.

§ 4. PŁATNOŚCI

1. Klient zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze  metody Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności  za Usługę. Środki 3 powinny być dostępne na rachunku w wysokości oraz  w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w ustępach poniższych.

2. Operator Płatności cyklicznie pobiera z rachunku Klienta kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należnej opłaty miesięcznej za Usługi. Wysokość  należnej kwoty pieniężnej zależna jest od wariantu Usługi wybranej przez Klienta.

3. Operator Płatności pobiera z rachunku Klienta należną kwotę pieniężną pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku Usługi  treningów personalnych Operator Płatności pobiera należną kwotę  pieniężną pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego z  wyłączeniem pierwszego i ostatniego Okresu Rozliczeniowego (pierwszy i ostatni Okres Rozliczeniowy płatne są przez Klienta przy zamówieniu Usługi treningów personalnych).

4. Okres Rozliczeniowy wynosi 28 kolejnych dni i liczony jest od dnia zawarcia  Umowy. Daty Okresów Rozliczeniowych widoczne są na Koncie Klienta.

5. Brak wygaśnięcia oraz skutecznego wypowiedzenia Umowy przez Klienta  lub Sprzedawcę zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Serwisu Internetowego skutkuje dalszym świadczeniem Usług oraz naliczaniem  opłat zgodnie z zamówieniem.

6. W razie nieuregulowania płatności w terminie przez Klienta, Sprzedawcy   należą się odsetki za każdy dzień opóźnienia.

7. Brak płatności ze strony Klienta skutkować może skierowaniem sprawy na  drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

§5 Odpowiedzialność Właściciela

1. Właściciel nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszymi serwisami internetowymi za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik.

2. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Właściciela, wiadomości, iż w serwisach znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Właściciel podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Właściciel zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na pytania nie związane z serwisem.

§ 6 Rejestracja i zamówienie bazy danych

1. Klient rejestruje się w retury.com poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego. Wraz z rejestracją klient akceptuje specyficzne warunki zamówienia oraz Ogólne warunki umów. Rejestracja członka i zezwolenie na korzystanie z platformy następuje po otrzymaniu odpowiedniej opłaty.

2. Roszczenie o zawarcie zlecenia jest wykluczone. Retury.com zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia zlecenia dostępu bez podania przyczyn lub jego odwołania, w szczególności z powodu podania fałszywych danych przy rejestracji; wątpliwości co do umocowania i prawnego istnienia klienta, jak i używania platformy w związku z działalnością gospodarczą, jeżeli wątpliwości te nie zostaną niezwłocznie wyjaśnione na koszt klienta poprzez przedstawienie stosownych dokumentów; wątpliwości lub podejrzenia co do wiarygodności oraz wypłacalności klienta; podejrzenie o nieuczciwe prowadzenie interesów na platformie retury.com lub działalność konkurencyjną wobec portalu Retury.com; naruszenia zasad użytkowania lub Ogólnych warunków Retury.com.

3. Jeżeli klient jest osobą fizyczną, wówczas musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Firma/Osoba fizyczna chcąca zakupić dostęp do bazy danych zapewnia, że wszystkie podane przez nią dane podczas rejestracji są pełne i prawdziwe.

5.Nie jest możliwe roszczenie o dostęp do bazy danych, ponieważ retury.com może wykluczyć klienta podczas rejestracji i w każdej chwili trwania abonamentu na przykład ze względów bezpieczeństwa i bez podania przyczyn

§ 7. REKLAMACJE

Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: info@retury.com i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta w serwisie retury.com użytego podczas zakładania kont, datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika.

 

Serwis retury.com zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji , nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

                                             § 8. PRAWO DO OSTĄPIENIA OD UMOWY

 Użytkownik dokonując rejestracj na stronie www  może zacząć korzystać natychmiast po rejestracji, w związku z czym nie oferujemy prawa do odstąpienia od umowy. Każdy użytkownik ma prawo anulować abonament w dowolnej chwili.
Uznanie utraty prawa do odstąpienia od umowy nie wpływa na pozostałe przysługujące klientowi prawa konsumenckie, w tym w szczególności na możliwość anulowania abonamentu.


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują  postanowienia Regulaminu Serwisu Internetowego.

2. Zmiany i uchylenie Regulaminu następują w trybie określonym w  Regulaminie Serwisu Internetowego.