• polish
 • english
 • german
Szukaj ofert  

Regulamin

1 Postanowienia Ogólne

 1. Domena WWW.retury.com i poddomeny tej domeny są serwisami internetowymi, których właścicielem jest Aneta Zając Babek Polska. z siedzibą w Jedlinie Zdrój przy Pl.Zdrojowy 2
 2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszych serwisów internetowych tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisów w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

§2 Odpowiedzialność Właściciela

 1. Właściciel nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszymi serwisami internetowymi za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn.
 2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Właściciela, wiadomości, iż w serwisach znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich,
 4. Właściciel podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na pytania nie związane z serwisem.
 6. erwisy internetowe retury.com nie są zarejestrowanymi tytułami prasowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
 7. Właściciel nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszych serwisów,
 8. korzystania z nich lub przeglądania stron bądź z pobrania z tych witryn jakichkolwiek materiałów.

§ 3 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszych serwisów.
 2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszych serwisach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Korzystanie z serwisów podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie retury.com oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciw  Babek Polska, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę

§ 4 Rejestracja i zamówienie bazy danych

 1. Klient rejestruje się w retury.com poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego. Wraz z rejestracją klient akceptuje specyficzne warunki zamówienia oraz Ogólne warunki umów. Rejestracja członka i zezwolenie na korzystanie z platformy następuje po otrzymaniu odpowiedniej opłaty.
 2. Roszczenie o zawarcie zlecenia jest wykluczone. Retury.com zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia zlecenia dostępu bez podania przyczyn lub jego odwołania, w szczególności z powodu
  • podania fałszywych danych przy rejestracji;
  • wątpliwości co do umocowania i prawnego istnienia klienta, jak i używania platformy w związku z działalnością gospodarczą, jeżeli wątpliwości te nie zostaną niezwłocznie wyjaśnione na koszt klienta poprzez przedstawienie stosownych dokumentów;
  • wątpliwości lub podejrzenia co do wiarygodności oraz wypłacalności klienta;
  • podejrzenie o nieuczciwe prowadzenie interesów na platformie retury.com lub działalność konkurencyjną wobec portalu Retury.com;
  • naruszenia zasad użytkowania lub Ogólnych warunków Retury.com.
 3. Jeżeli klient jest osobą fizyczną, wówczas musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Firma/Osoba fizyczna chcąca zakupić dostęp do bazy danych zapewnia, że wszystkie podane przez nią dane podczas rejestracji są pełne i prawdziwe.
 5. Nie jest możliwe roszczenie o dostęp do bazy danych, ponieważ retury.com może wykluczyć klienta podczas rejestracji i w każdej chwili trwania abonamentu na przykład ze względów bezpieczeństwa i bez podania przyczyny.

§ 5  Prawa Autorskie

 1. Zarówno układy treści zawarte w serwisach internetowych retury.com, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 2. Zawartość niniejszych serwisów może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszych serwisów w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Właściciela i na warunkach określonych przez administratora. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisów, należy się kontaktować pod adresem serwis@retury.com
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisach retury.com w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego

§ 6 Adres e mail, strona WWW

 1. W polach gdzie podaje się dane teleadresowe oraz nazwę firmy zabronione jest wprowadzanie niewłaściwych informacji lub tekstów reklamowych niezgodnych z danym polem. W polu opis, słowa kluczowe,  logo firmy, nazwa firmy oraz opublikowane zdjęcia zabronione jest umieszczanie adresu WWW oraz e-mail.
 2. Redakcja serwisu może usunąć takie ogłoszenie bez podania przyczyn.
 3. Zabronione jest również wprowadzanie treści erotycznych w naszym portalu firm o podobnej branży oraz linków do stron.Zarejestruj się

dsadsa Świat Pełen Możliwoœci
Sprzedawaj Twoje produkty online, Kupuj bezpośrednio od producentów, dystrybutorów importerów.
Źródło Najlepszych Światowych Dostawców.Zarejestruj
forum 1

Opinie użytkowników

People who do international trade knows well that Inquiry is not the most important issue, on the contrary, Contract is the best evidence to prove that you are success.

I come to retury.com not for a very long time

Zarejestruj
NewsletterWpisz swój adres e-mail, aby zaprenumerować nasz newsleter.

Kursy Walut

Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2019-01-23
0.05%
3,7747
0.01%
4,2867
0.06%
3,7817
0.62%
4,9019